\  s  c  Hʓd Sw  uWC   F
 ʉ  tg  FX   CɌ  唎ʂ 
 Sw wOL   Ɠ    _  w  Zg_